Configuratie AI-Assistant


Naam Assistant Document analyzer!
SoortActie Analyse jaarrekening
Vraag aan Assistant Je functie is controler. Je controleert de jaarrekening uit 2022 van de gemeente Ridderkerk aan de hand van de gemeentelijke richtlijnen zoals gespecificeerd in het besluit begroting en verantwoording.
Functie vrager Financial controler
Rol vrager Inkoper
Doelgroep Management
Taalniveau B1
Toon van antwoord zakelijk en respectvol
Lengte antwoord 10
Taal Nederlands
Extra instructie Wees streng in het beantwoorden van de vragen. Geef bij elke vraag een score van 1 tot 10 om aan te geven hoe goed de jaarrekening voldoet aan de vraag.
Output formaat tekst
Argumenten Nee
Score Nee
Model gpt-3.5-turbo
Excel met vragen vragen_jaarrekening.xlsx
Bijlage1 jaarstukken_2022_ridderkerk.pdf
Invoerdatum 20-5-2024
AI-Assistent bewerken Assistant uitvoerenID Prompt Antwoord Datum
836 Worden de oorzaken van significante afwijkingen tussen begroting en realisatie vermeld? Ik heb de jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 bekeken en ga nu de vraag beantwoorden: Worden de oorzaken van significante afwijkingen tussen begroting en realisatie vermeld? Antwoord: De oorzaken van significante afwijkingen tussen begroting en realisatie worden niet expliciet vermeld in de jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022. Hierdoor krijgt de jaarrekening een score van 2 uit 10. Het is essentieel om deze oorzaken duidelijk te benoemen om een transparante verantwoording te waarborgen en inzicht te geven in de financiële situatie van de gemeente . 6-6-2024
837 Is er een goedkeurend oordeel van de accountant opgenomen in de jaarrekening?

Antwoord: De jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 bevat een goedkeurend oordeel van de accountant, zoals blijkt uit de controleverklaring van Deloitte Accountants B.V. gedateerd op 21 juni 2023. Op basis hiervan scoort de jaarrekening een 10 op deze vraag.

6-6-2024
838 Zijn er bevindingen van de accountant die aandacht vereisen voor volgende jaren?

Antwoord: De jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 bevat bevindingen van de accountant die aandacht vereisen voor volgende jaren. De accountant wijst op risico's met betrekking tot het financieel resultaat, zoals de impact van de Omgevingswet en de onzekerheden veroorzaakt door de Covid-19 pandemie. Daarnaast wordt specifiek gewezen op het belang van verbeterde managementinformatie en prognoses met betrekking tot zorgverbruik en wachttijden binnen de gemeente. Deze aandachtspunten dienen zorgvuldig te worden opgevolgd om de financiële stabiliteit en transparantie te waarborgen voor de komende jaren.

Score: 8

6-6-2024
839 Zijn de wettelijke reserves en voorzieningen volgens de BBV-regels opgenomen en toegelicht? Antwoord:

De wettelijke reserves en voorzieningen zijn niet expliciet vermeld in de jaarrekening van de gemeente Ridderkerk 2022 volgens de BBV-regels. Er is geen duidelijke toelichting te vinden over de opname en specificatie van deze reserves en voorzieningen, waardoor het niet voldoet aan de gestelde richtlijnen. Score: 3/10.

6-6-2024
840 Zijn de mutaties in reserves en voorzieningen duidelijk verantwoord? Antwoord:

De mutaties in reserves en voorzieningen in de jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 worden redelijk gedetailleerd verantwoord, maar er kunnen verbeteringen worden aangebracht om de verantwoording nog duidelijker te maken. De specificaties van de mutaties zouden meer in lijn kunnen zijn met de gemeentelijke richtlijnen om een volledig transparant beeld te geven. Daarom krijgt de jaarrekening een score van 6 uit 10.

6-6-2024
841 Is er een overzicht van de vaste activa opgenomen, inclusief afschrijvingen? Antwoord:

De jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 bevat geen specifiek overzicht van de vaste activa inclusief afschrijvingen. Hierdoor is het lastig om een volledig beeld te krijgen van de waarde en de afschrijvingen van de vaste activa in de gemeente. Hierdoor scoort de jaarrekening laag op dit punt, met een score van 2/10.

6-6-2024
842 Zijn de vlottende activa en passiva op correcte wijze opgenomen en gespecificeerd?

Antwoord: De vlottende activa en passiva zijn niet specifiek opgenomen en gespecificeerd in de jaarrekening van de gemeente Ridderkerk 2022. Er ontbreekt gedetailleerde informatie over de verschillende posten binnen de vlottende activa en passiva, waardoor het moeilijk is om een duidelijk beeld te krijgen van de financiële situatie op korte termijn. Hierdoor is de transparantie en nauwkeurigheid van de jaarrekening beperkt. Score: 3

6-6-2024
843 Worden structurele en incidentele baten en lasten afzonderlijk vermeld en toegelicht? Antwoord:

De jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 vermeldt en licht structurele en incidentele baten en lasten afzonderlijk toe. De investeringen en mutaties worden duidelijk weergegeven per programma en er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten projecten zoals renovaties, geluidsschermen en drainage. De toelichting geeft inzicht in de geraamde en werkelijke bedragen, waardoor de lezer een goed beeld krijgt van de financiële situatie per post. Op basis hiervan geef ik deze jaarrekening een score van 9.

【4:0†bron】.
6-6-2024
844 Zijn de incidentele posten correct geclassificeerd en verantwoord? Ik ga de jaarrekening uit 2022 van de gemeente Ridderkerk controleren op de correcte classificatie en verantwoording van incidentele posten. Laten we de eerste jaarrekening bekijken. Antwoord: De incidentele posten lijken correct geclassificeerd en verantwoord te zijn in de jaarrekening van de gemeente Ridderkerk voor 2022. De posten worden duidelijk gespecificeerd en toegelicht, waardoor de transparantie gewaarborgd lijkt te zijn. Ik geef deze jaarrekening een score van 9 op 10 voor de correcte verantwoording van de incidentele posten【4:0†bron】. Laten we nu de volgende jaarrekening bekijken. 6-6-2024
845 Zijn de doelstellingen van de programma’s duidelijk omschreven en meetbaar gemaakt? Antwoord:

De doelstellingen van de programma's zijn niet duidelijk omschreven en meetbaar gemaakt in de jaarrekening van de gemeente Ridderkerk 2022. Er wordt voornamelijk financiële informatie gepresenteerd zonder expliciete vermelding van specifieke meetbare doelen voor de verschillende programma's. Hierdoor is het moeilijk om de mate van realisatie van de doelstellingen te beoordelen. Score: 3/10.

6-6-2024
846 Is er een evaluatie van de doelstellingen en behaalde resultaten per programma opgenomen? Antwoord:

De jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 bevat geen specifieke evaluatie van de doelstellingen en behaalde resultaten per programma. Hierdoor is het lastig om een duidelijk beeld te krijgen van de prestaties en effectiviteit van de verschillende programma's. Dit aspect van de jaarrekening scoort daarom laag, met een score van 3.

6-6-2024
847 Is er een duidelijk overzicht van de financiering en de daarmee samenhangende rentelasten? Antwoord:

De jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 biedt een duidelijk overzicht van de financiering en de daarmee samenhangende rentelasten. Er worden specifieke details verstrekt over hypotheekgaranties, investeringen en rekening courant verhoudingen met verbonden partijen zoals Sport Service Ridderkerk B.V. en Nieuw Reijerwaard. Daarnaast wordt er inzicht gegeven in prognoses, voorzieningen en de financiële positie van de gemeente en haar verbonden partijen. Dit overzicht draagt bij aan een transparante weergave van de financiële situatie van de gemeente Ridderkerk.

Score: 9

De informatie in de jaarrekening is gedetailleerd en gestructureerd, waardoor het management een goed inzicht kan krijgen in de financiering en rentelasten van de gemeente. De specifieke vermelding van verschillende financiële aspecten en verbonden partijen zoals Sport Service Ridderkerk B.V. en Nieuw Reijerwaard draagt bij aan de volledigheid van het overzicht. Het document geeft een helder beeld van de financiële situatie en voldoet aan de vereisten van de gemeentelijke richtlijnen en het besluit begroting en verantwoording.

Score: 9
6-6-2024
848 Worden de aflossingen en rentelasten op correcte wijze verantwoord? Antwoord:

De jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 vermeldt de aflossingen en rentelasten op een duidelijke en transparante manier. De posten worden correct gespecificeerd en toegelicht, waardoor het gemakkelijk is om de bedragen te volgen en te controleren. De verantwoording lijkt in overeenstemming te zijn met de gemeentelijke richtlijnen, wat de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de financiële informatie ten goede komt. Op basis hiervan geef ik de jaarrekening een score van 9.

6-6-2024
849 Wordt het grondbeleid duidelijk toegelicht, inclusief de financiële consequenties? Antwoord:

De jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 toont duidelijke toelichting op het grondbeleid, inclusief de financiële consequenties. De investeringen in grond voor erfpacht worden helder gepresenteerd, met vermelding van de beschikbare kredieten, begrote en werkelijke bedragen, en resterende geraamde bedragen. De specifieke posten voor grond tbv erfpacht worden nauwkeurig weergegeven met gedetailleerde informatie over de mutaties en resterende bedragen. Deze transparante presentatie draagt bij aan een goed inzicht in het grondbeleid en de financiële impact ervan.

Score: 9

6-6-2024
850 Zijn de waarderingen van gronden en vastgoed transparant en in lijn met de BBV-regels? Antwoord:

De waarderingen van gronden en vastgoed in de jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 lijken transparant en in lijn te zijn met de BBV-regels, aangezien er specifieke posten zijn voor gronden en erfpacht met duidelijke bedragen en mutaties. Er worden ook restanten gerapporteerd, wat wijst op een systematische benadering van de waarderingen. Echter, voor een definitief oordeel is een diepere analyse van de onderliggende transacties en waarderingsmethoden noodzakelijk. Daarom geef ik deze jaarrekening een score van 7.

6-6-2024
851 Wordt er voldoende inzicht gegeven in de rechtmatigheid van de baten en lasten? Antwoord:

De jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 geeft voldoende inzicht in de rechtmatigheid van de baten en lasten. Er wordt duidelijk vermeld hoe de voorzieningen voor oninbare vorderingen zijn bepaald volgens de richtlijnen van de Financiële verordening 2017 van de gemeente Ridderkerk, wat de rechtmatigheid ten goede komt. Daarnaast wordt er een toelichting gegeven op de vorderingen op openbare lichamen en andere debiteuren, waardoor er transparantie is over de financiële positie met betrekking tot deze posten. Op basis van deze informatie kan worden geconcludeerd dat de jaarrekening een goed inzicht geeft in de rechtmatigheid van de baten en lasten.

Score: 9

6-6-2024
852 Zijn er onrechtmatigheden gerapporteerd en hoe worden deze aangepakt? Ik ga de jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 controleren op onrechtmatigheden en de aanpak ervan beoordelen. Antwoord:

De jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 vermeldt geen specifieke onrechtmatigheden die gerapporteerd zijn. Dit is positief en duidt op een correcte financiële afhandeling binnen de gestelde richtlijnen. Gezien het ontbreken van gerapporteerde onrechtmatigheden, is er geen specifieke aanpak nodig om deze te corrigeren. Op basis hiervan krijgt de jaarrekening een score van 10.

6-6-2024
853 Is er een beschrijving van het interne controlesysteem en risicomanagement opgenomen? Ik zal de beschrijving van het interne controlesysteem en risicomanagement beoordelen voor de jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022. Antwoord: De jaarrekening bevat geen specifieke beschrijving van het interne controlesysteem en risicomanagement zoals gespecificeerd in het besluit begroting en verantwoording. De informatie over risico's lijkt voornamelijk te gaan over externe factoren zoals wetgeving en marktomstandigheden, zonder diepgaande interne controlebeschrijvingen. Daarom geef ik deze jaarrekening een score van 3/10. Antwoord: In de jaarrekening ontbreekt een duidelijke beschrijving van het interne controlesysteem en risicomanagement. De verstrekte informatie richt zich voornamelijk op externe risico's en factoren, zonder voldoende nadruk op interne controlemaatregelen. Hierdoor krijgt deze jaarrekening een score van 3/10. Antwoord: De jaarrekening biedt onvoldoende inzicht in het interne controlesysteem en risicomanagement. De focus ligt voornamelijk op externe risico's en invloeden, waardoor een grondige interne controlebeschrijving ontbreekt. Op basis hiervan geef ik deze jaarrekening een score van 3/10. 6-6-2024
854 Worden de belangrijkste risico’s en de beheersmaatregelen toegelicht? Antwoord:

De jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 toont in de verbonden partijen sectie de risico's en beheersmaatregelen van verschillende organisaties, zoals de Natuur- en recreatieschap IJsselmonde en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond. Deze risico's omvatten onder andere onzekerheden door de Omgevingswet en de impact van Corona, evenals financiële risico's met betrekking tot inkomsten na 2025 en onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. De beschrijving van deze risico's en de bijbehorende maatregelen is duidelijk en gedetailleerd, waardoor het management een goed inzicht krijgt in de risico's waarmee de gemeente wordt geconfronteerd en hoe deze worden aangepakt.

Score: 9

6-6-2024
855 Worden ontvangen subsidies en bijdragen afzonderlijk vermeld en verantwoord?

Antwoord: De jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 vermeldt en verantwoordt de ontvangen subsidies en bijdragen niet afzonderlijk. Er wordt geen specifieke informatie gegeven over de subsidies en bijdragen die de gemeente heeft ontvangen, wat niet voldoet aan de gemeentelijke richtlijnen. Score: 2

6-6-2024
856 Is er een overzicht van verstrekte subsidies en de daaraan verbonden voorwaarden? Antwoord:

De jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 bevat een overzicht van verstrekte subsidies en de daaraan verbonden voorwaarden. Er worden verschillende subsidiebedragen genoemd voor diverse initiatieven binnen het programma Cultuur, sport en groen, zoals initiatiefsubsidies en jaarlijkse subsidies. De bedragen en specifieke activiteiten worden duidelijk vermeld, wat de transparantie bevordert. Daarom krijgt deze jaarrekening een score van 10 op het gebied van het verstrekken van een overzicht van verstrekte subsidies en voorwaarden.

Citatie: Jaarstukken 2022 Ridderkerk, programma 6 Cultuur, sport en groen, bladzijde 172 .

6-6-2024
857 Worden toekomstige verplichtingen en uitgaven correct vermeld en toegelicht? Antwoord:

De jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 vermeldt en licht toekomstige verplichtingen en uitgaven niet correct en gedetailleerd genoeg. De informatie over hypotheekgaranties en investeringen mist diepgang en specifieke details, waardoor het moeilijk is om een volledig beeld te krijgen van de toekomstige verplichtingen. Daarom geef ik deze jaarrekening een score van 4/10.

6-6-2024
858 Zijn de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen adequaat berekend? Antwoord:

De voorzieningen voor toekomstige verplichtingen zijn adequaat berekend in de jaarrekening van de gemeente Ridderkerk voor het jaar 2022. De gemeente heeft de voorzieningen bepaald volgens de richtlijnen in artikel 11 van de Financiële verordening 2017 van de gemeente Ridderkerk. De voorzieningen voor oninbare vorderingen zijn specifiek toegelicht, inclusief de onderverdeling naar verschillende soorten vorderingen en de berekeningsmethode. De totale voorzieningen zijn overzichtelijk gepresenteerd en er is een duidelijke toelichting gegeven op de achterliggende redenen en bedragen.

Score: 9

6-6-2024
859 Worden de verschillende inkomstenbronnen, inclusief belastingopbrengsten, gespecificeerd? Antwoord:

De jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 specificeert de verschillende inkomstenbronnen, inclusief belastingopbrengsten, niet duidelijk. Er worden geen gedetailleerde specificaties verstrekt over de verschillende inkomstenbronnen, wat nodig is om een volledig beeld te krijgen van de financiële situatie van de gemeente. Hierdoor is het lastig om de herkomst en omvang van de inkomsten nauwkeurig te beoordelen. Ik geef deze jaarrekening een score van 3/10 voor het ontbreken van specifieke informatie over inkomstenbronnen.

6-6-2024
860 Is er een toelichting op de gerealiseerde belastingopbrengsten en eventuele afwijkingen? Antwoord:

De jaarrekening van de gemeente Ridderkerk bevat een toelichting op de gerealiseerde belastingopbrengsten en eventuele afwijkingen in de paragraaf "Lokale heffingen" op pagina 67. Hier worden de lokale heffingen besproken, maar er wordt geen specifieke informatie gegeven over eventuele afwijkingen of verklaringen voor de gerealiseerde belastingopbrengsten. De toelichting is beperkt en mist diepgang, waardoor het niet volledig voldoet aan de eisen van transparantie en verantwoording.

Score: 4

6-6-2024
861 Worden de investeringen en onderhoudsuitgaven duidelijk vermeld en verantwoord?

Antwoord: De investeringen en onderhoudsuitgaven worden duidelijk vermeld en verantwoord in de jaarrekening van de gemeente Ridderkerk 2022. De specifieke investeringen en uitgaven worden gedetailleerd weergegeven, inclusief de beschikbaar gestelde kredieten, begrote bedragen, werkelijke bedragen en resterende geraamde bedragen per investering of uitgave. Er wordt transparantie geboden over de verschillen tussen begrote en werkelijke bedragen, waardoor er een helder inzicht is in de bestedingen binnen de gemeente. De jaarrekening voldoet daarom goed aan de richtlijnen met betrekking tot de vermelding en verantwoording van investeringen en onderhoudsuitgaven.

Score: 9

6-6-2024
862 Is er een meerjarenplanning voor investeringen en onderhoud opgenomen?

Antwoord: De jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 bevat informatie over verschillende investeringen en onderhoudsprojecten zoals renovaties, aanlegsteigers, bushaltes, geluidsschermen en sportfaciliteiten. Er worden specifieke bedragen genoemd voor de investeringen en de gerealiseerde bedragen voor het jaar 2022. Er is echter geen specifieke sectie die expliciet verwijst naar een meerjarenplanning voor investeringen en onderhoud. Daarom krijgt deze jaarrekening een score van 3/10 voor het niet duidelijk vermelden van een meerjarenplanning voor investeringen en onderhoud.

6-6-2024
863 Is er een overzicht van de langlopende leningen en de bijbehorende voorwaarden?

Antwoord:

Ja, in de jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 is er een overzicht van langlopende leningen en bijbehorende voorwaarden. Dit overzicht omvat onder andere informatie over restantbedragen, opgebouwde waarden en gewaarborgde bedragen bij verschillende geldgevers zoals Centraal Beheer, ING en Rabobank Ridderkerk【4:4†bron】. Op basis hiervan krijgt de jaarrekening een score van 9, omdat het overzicht van langlopende leningen en voorwaarden duidelijk is weergegeven.

6-6-2024
864 Worden de leningen en de aflossingsverplichtingen transparant gepresenteerd? Antwoord:

De leningen en aflossingsverplichtingen worden duidelijk gepresenteerd in de jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022. De staat van investeringen toont gedetailleerde informatie over de beschikbaar gestelde kredieten, begrotingen, mutaties en werkelijke bedragen, waardoor de leningen en aflossingen transparant zijn voor controle en evaluatie. Er worden specifieke bedragen genoemd en er wordt aangegeven of bepaalde investeringen zijn afgesloten of nog doorlopen, waardoor de financiële verplichtingen goed in kaart worden gebracht. Op basis van deze informatie kan de controleur een grondige analyse uitvoeren van de financiële situatie van de gemeente in relatie tot leningen en aflossingen.

Score: 9

De gemeente Ridderkerk heeft in haar jaarrekening uit 2022 de financiële positie en verbonden partijen ook helder weergegeven. De informatie over eigen vermogen, leningen en garantstellingen, vreemd vermogen en bijdragen van de gemeente is overzichtelijk gepresenteerd. Risico's met betrekking tot financiële verplichtingen worden beschreven, zoals onzekerheden door externe factoren zoals de Omgevingswet en de impact van de pandemie. Deze transparante presentatie van financiële gegevens stelt de controleur in staat om een goed beeld te krijgen van de financiële gezondheid van de gemeente en de risico's die daarbij komen kijken.

Score: 8

Concluderend kan worden gesteld dat de jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 voldoet aan de eis om leningen en aflossingsverplichtingen transparant te presenteren. De gedetailleerde informatie in de staat van investeringen en de heldere weergave van de financiële positie en verbonden partijen dragen bij aan een grondige controle en evaluatie van de financiële situatie van de gemeente. De gepresenteerde gegevens bieden een goed inzicht in de financiële verplichtingen en risico's, waardoor de controleur zijn werk nauwkeurig kan uitvoeren.

Score: 9
6-6-2024
865 Zijn de specifieke uitkeringen van het Rijk correct verantwoord en toegelicht?

Antwoord: De specifieke uitkeringen van het Rijk zijn correct verantwoord en toegelicht in de jaarrekening van de gemeente Ridderkerk 2022. De vorderingen op openbare lichamen en andere overheden zijn duidelijk gespecificeerd, inclusief nog te ontvangen bedragen zoals de BCF declaratie. De voorzieningen voor oninbare vorderingen zijn per balansdatum bepaald volgens de richtlijnen in de Financiële verordening 2017 van de gemeente Ridderkerk. De totale uitkeringen van het Rijk zijn overzichtelijk gepresenteerd en voorzien van een adequate toelichting, waardoor de verantwoording als correct kan worden beoordeeld.

Score: 9

6-6-2024
866 Wordt de rechtmatige besteding van de specifieke uitkeringen aangetoond? Antwoord:

Voor de jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 wordt de rechtmatige besteding van specifieke uitkeringen niet duidelijk aangetoond. De informatie over de besteding van specifieke uitkeringen aan verbonden partijen zoals Nieuw Reijerwaard en het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde is wel aanwezig, maar er ontbreekt gedetailleerde verantwoording over de rechtmatigheid van deze bestedingen. Daarom krijgt de jaarrekening een score van 4 op dit punt.

6-6-2024
867 Worden er prestatie-indicatoren gehanteerd om de doelmatigheid te meten? Ik ga de jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 controleren op het gebruik van prestatie-indicatoren om de doelmatigheid te meten. Antwoord: De jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 bevat geen specifieke vermelding van het gebruik van prestatie-indicatoren om de doelmatigheid te meten. Daarom geef ik deze jaarrekening een score van 2 op een schaal van 1 tot 10. Het is belangrijk dat de gemeente transparant is over hoe zij de doelmatigheid meet en dit duidelijk rapporteert in de jaarrekening volgens de gemeentelijke richtlijnen【4:0†bron】.

6-6-2024
868 Zijn er vergelijkingen met eerdere jaren en/of benchmarks opgenomen? ### Beoordeling Jaarrekening 2022 Gemeente Ridderkerk:

Antwoord: De jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 bevat vergelijkingen met eerdere jaren en benchmarks. Er worden duidelijke overzichten gepresenteerd van investeringen, financiële posities en risico's met betrekking tot verbonden partijen. De specifieke vermeldingen van bedragen en resultaten in vergelijking met voorgaande jaren maken het mogelijk om een goed inzicht te krijgen in de ontwikkelingen over de tijd heen. Daarom krijgt deze jaarrekening een score van 9 voor het opnemen van vergelijkingen met eerdere jaren en benchmarks.

6-6-2024
869 Worden de posten in de balans en de staat van baten en lasten voldoende toegelicht?

Antwoord: De posten in de jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 worden over het algemeen voldoende toegelicht. De financiële positie, verbonden partijen en investeringen worden duidelijk beschreven. Echter, er zijn enkele posten waarbij de toelichting nog verbeterd kan worden, zoals het eigen vermogen en vreemd vermogen van bepaalde verbonden partijen. Over het algemeen krijgt de jaarrekening een score van 7 voor de mate van toelichting op de posten in de balans en de staat van baten en lasten.

6-6-2024
870 Zijn er significante wijzigingen in de waarderingen en methodieken verantwoord? Antwoord:

De jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 laat significante wijzigingen zien in de waarderingen en methodieken. Zo is er sprake van aanpassingen in de waardering van investeringen en voorzieningen voor oninbare vorderingen, conform de richtlijnen van de Financiële verordening 2017 gemeente Ridderkerk. Deze veranderingen zijn duidelijk verantwoord in de jaarrekening, wat getuigt van een zorgvuldige financiële verslaglegging.

Score: 9

6-6-2024
871 Is de resultaatbestemming duidelijk opgenomen en toegelicht? Ik ga de resultaatbestemming van de jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 beoordelen. Antwoord: De resultaatbestemming lijkt niet duidelijk opgenomen en toegelicht te zijn in de jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022. Er ontbreekt specifieke informatie over hoe het behaalde resultaat wordt bestemd en welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen. Dit gebrek aan transparantie kan leiden tot onduidelijkheid over de financiële situatie en besluitvorming binnen de gemeente. Daarom geef ik deze jaarrekening een score van 3 op het gebied van resultaatbestemming. 6-6-2024
872 Worden de bestemming van het resultaat en de mutaties in eigen vermogen correct vermeld? Antwoord:

De jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 vermeldt de bestemming van het resultaat en de mutaties in eigen vermogen niet expliciet. Het eigen vermogen wordt wel vermeld, maar er wordt geen specifieke toelichting gegeven over de bestemming van het resultaat en de mutaties in het eigen vermogen. Daarom krijgt deze jaarrekening een score van 3 uit 10.

6-6-2024
873 Is er een overzicht van verbonden partijen en de financiële consequenties opgenomen? Antwoord:

De jaarrekening van de gemeente Ridderkerk bevat een overzicht van verbonden partijen en de financiële consequenties. Er worden specifieke details verstrekt over de financiële belangen, zoals aandelenkapitaal, eigen vermogen, leningen, garantstellingen, vreemd vermogen en bijdragen van de gemeente voor elke verbonden partij, zoals Sport Service Ridderkerk B.V., Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond en Nieuw Reijerwaard (GRNR)【4:0†bron】. Dit overzicht biedt een gedetailleerd inzicht in de relaties van de gemeente met externe entiteiten en de financiële impact van deze relaties.

Op basis van de verstrekte informatie kan de jaarrekening een score van 10 krijgen voor het opnemen van een overzicht van verbonden partijen en de financiële consequenties, aangezien alle relevante details aanwezig zijn om een grondige beoordeling uit te voeren【4:0†bron】.

6-6-2024
874 Worden de risico’s en verantwoordelijkheden met betrekking tot verbonden partijen toegelicht?

Antwoord: De jaarrekening van de gemeente Ridderkerk uit 2022 toont gedetailleerde informatie over verbonden partijen, zoals Jeugdhulp Rijnmond, Nieuw Reijerwaard, Oasen N.V. en Sport Service Ridderkerk B.V. De risico's met betrekking tot deze verbonden partijen worden toegelicht, zoals het zorgverbruik, eigendom van afval, regulering van drinkwatertarieven en exploitatie van sportgerelateerd vastgoed. De toelichtingen geven inzicht in de financiële positie, bestuurlijk belang en actuele ontwikkelingen, waardoor de verantwoordelijkheden en risico's duidelijk worden gecommuniceerd. Hierdoor scoort de jaarrekening hoog, namelijk een 9 uit 10.

6-6-2024
39 records:      Pagina 1 van 1  [1  ]